• 6 مورد یافت گردید.
Power Adapter (Laptop) APPLE [14.5V 3.1A][5PIN]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[14.5V 3.1A][5PIN]
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) APPLE [14.5V 3.1A][MAGSAFE2/RETINA]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[14.5V 3.1A][MAGSAFE2/RETINA]
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) APPLE [16.5V 3.65A][5PIN]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[16.5V 3.65A][5PIN]
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) APPLE [16.5V 3.65A][MAGSAFE2/RETINA]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[16.5V 3.65A][MAGSAFE2/RETINA]
قیمت: 1,050,000 ریال
قیمت: 1,150,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) APPLE [20V 4.25A][5PIN]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[20V 4.25A][5PIN]
قیمت: 970,000 ریال
قیمت: 1,050,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) APPLE [20V 4.25A][MAGSAFE2/RETINA]
Power Adapter (Laptop) APPLE
[20V 4.25A][MAGSAFE2/RETINA]
قیمت: 1,150,000 ریال
قیمت: 1,250,000 ریال

جزئیات بیشتر...