• 32 مورد یافت گردید.
CPU Fan LENOVO B590 [22]
CPU Fan LENOVO
B590 [22]
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO G400 [19]
CPU Fan LENOVO
G400 [19]
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO G50-30 مغزیY [23]
CPU Fan LENOVO
G50-30 مغزیY [23]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO G550 [13]
CPU Fan LENOVO
G550 [13]
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD B570 [2]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD B570 [2]
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD G430 [12][COPY]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD G430 [12][COPY]
قیمت: 300,000 ریال
قیمت: 400,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD G50-70 [30]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD G50-70 [30]
قیمت: 260,000 ریال
قیمت: 360,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD G560 [5]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD G560 [5]
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD G570 [28][COPY]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD G570 [28][COPY]
قیمت: 270,000 ریال
قیمت: 370,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD G580 [11]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD G580 [11]
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Y450 [1]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Y450 [1]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Y510 [10]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Y510 [10]
قیمت: 200,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Y550 [18]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Y550 [18]
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Y560 [3]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Y560 [3]
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Z470 [31][COPY]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Z470 [31][COPY]
قیمت: 150,000 ریال
قیمت: 250,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Z500 [7]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Z500 [7]
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO IDEAPAD Z580 [26]
CPU Fan LENOVO
IDEAPAD Z580 [26]
قیمت: 170,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO S10-2 [32][ORIGINAL]
CPU Fan LENOVO
S10-2 [32][ORIGINAL]
قیمت: 1 ریال
قیمت: 1 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD 3000 N100 [16]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD 3000 N100 [16]
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 340,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD E520 [20]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD E520 [20]
قیمت: 180,000 ریال
قیمت: 280,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD EDGE E430 [29][I5-I7]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD EDGE E430 [29][I5-I7]
قیمت: 220,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD EDGE E430 [9][I3]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD EDGE E430 [9][I3]
قیمت: 210,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD EDGE E531 [4]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD EDGE E531 [4]
قیمت: 280,000 ریال
قیمت: 380,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD SL500 [27]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD SL500 [27]
قیمت: 190,000 ریال
قیمت: 290,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD T40 [14]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD T40 [14]
قیمت: 210,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD T410 [17]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD T410 [17]
قیمت: 130,000 ریال
قیمت: 220,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD T420 [24]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD T420 [24]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD T60 [21]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD T60 [21]
قیمت: 210,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD T61 [6]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD T61 [6]
قیمت: 230,000 ریال
قیمت: 330,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD X200 [8][COPY]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD X200 [8][COPY]
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO THINKPAD X60 [15]
CPU Fan LENOVO
THINKPAD X60 [15]
قیمت: 210,000 ریال
قیمت: 310,000 ریال

جزئیات بیشتر...

CPU Fan LENOVO X60 [25]
CPU Fan LENOVO
X60 [25]
قیمت: 1,200,000 ریال
قیمت: 1,300,000 ریال

جزئیات بیشتر...