• 16 مورد یافت گردید.
Power Adapter (Laptop) LENOVO [19.5V 6.15A][NORMAL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[19.5V 6.15A][NORMAL]
قیمت: 500,000 ریال
قیمت: 580,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 2.25A][DC][USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 2.25A][DC][USB]
قیمت: 195,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 2.25A][SQUARE]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 2.25A][SQUARE]
قیمت: 370,000 ریال
قیمت: 470,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 2A][NORMAL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 2A][NORMAL]
قیمت: 160,000 ریال
قیمت: 260,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 3.25A][DC][PIN USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 3.25A][DC][PIN USB]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 3.25A][NORMAL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 3.25A][NORMAL]
قیمت: 300,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 3.25A][PIN USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 3.25A][PIN USB]
قیمت: 300,000 ریال
قیمت: 390,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 3.25A][SQUARE]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 3.25A][SQUARE]
قیمت: 370,000 ریال
قیمت: 470,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][DC][NORMAL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][DC][NORMAL]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][DC][PIN DELL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][DC][PIN DELL]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][DC][PIN USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][DC][PIN USB]
قیمت: 370,000 ریال
قیمت: 450,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][NORMAL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][NORMAL]
قیمت: 320,000 ریال
قیمت: 410,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][PIN DELL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][PIN DELL]
قیمت: 320,000 ریال
قیمت: 410,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 4.5A][PIN USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 4.5A][PIN USB]
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 440,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 6.75A][PIN DELL]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 6.75A][PIN DELL]
قیمت: 540,000 ریال
قیمت: 630,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) LENOVO [20V 6.75A][PIN USB]
Power Adapter (Laptop) LENOVO
[20V 6.75A][PIN USB]
قیمت: 510,000 ریال
قیمت: 610,000 ریال

جزئیات بیشتر...