• 9 مورد یافت گردید.
Power Adapter (Laptop) SONY [16V 4A]
Power Adapter (Laptop) SONY
[16V 4A]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 2.3A]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 2.3A]
قیمت: 225,000 ریال
قیمت: 270,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 2A][NEW PIN]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 2A][NEW PIN]
قیمت: 550,000 ریال
قیمت: 660,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 3.3A]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 3.3A]
قیمت: 240,000 ریال
قیمت: 320,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 3.9A][LOGO]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 3.9A][LOGO]
قیمت: 250,000 ریال
قیمت: 300,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 4.7A][LOGO]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 4.7A][LOGO]
قیمت: 260,000 ریال
قیمت: 350,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 4.7A][ORGINAL]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 4.7A][ORGINAL]
قیمت: 350,000 ریال
قیمت: 420,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 6.15A]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 6.15A]
قیمت: 450,000 ریال
قیمت: 540,000 ریال

جزئیات بیشتر...

Power Adapter (Laptop) SONY [19.5V 7.7A]
Power Adapter (Laptop) SONY
[19.5V 7.7A]
قیمت: 490,000 ریال
قیمت: 588,000 ریال

جزئیات بیشتر...